Majątek Rzecznika Finansowego

Majątek Rzecznika Finansowego

stan na 31 grudnia 2017 r.

(utworzone przez: Grażyna Wencel - Główna Księgowa w Biurze Rzecznika Finansowego)

 

Lp. Rodzaj: Wartość (PLN) :
1. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 432 414,43
1.1. urządzenia techniczne i maszyny 314 481,17
1.2. inne środki trwałe 76 027,97
1.3. budynki i lokale 41 905,29
2. Wartości niematerialne i prawne 121 398,23
3. Wyposażenie pozabilansowe 753 896,82