Majątek Rzecznika Finansowego

Majątek Rzecznika Finansowego

stan na 31 grudnia 2016 r.

(utworzone przez: Grażyna Wencel - Główna Księgowa w Biurze Rzecznika Finansowego)

 

Lp. Rodzaj: Wartość (PLN) :
1. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 265 908,13
1.1. urządzenia techniczne i maszyny 126 822,18
1.2. inne środki trwałe 89 892,79
1.3. budynki i lokale 49 193,16
2. Wartości niematerialne i prawne 137 533,11
3. Wyposażenie pozabilansowe 444 946,69