Majątek Rzecznika Finansowego

Majątek Rzecznika Finansowego

stan na 31 grudnia 2015 r.

(utworzone przez: Grażyna Wencel - Główna Księgowa w Biurze Rzecznika Finansowego)

Zgodnie z art. 59. ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
z dniem wejścia w życie ustawy mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Rzecznika Ubezpieczonych
staje się mieniem Rzecznika Finansowego.

Lp. Rodzaj: Wartość (PLN) :
1. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 286 081,86
1.1. urządzenia techniczne i maszyny 114 290,53
1.2. inne środki trwałe 115 310,30
1.3. budynki i lokale 56 481,03
2. Wartości niematerialne i prawne 27 372,87
3. Wyposażenie pozabilansowe 306 995,84