Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/deklaracja-dostepnosci/12300,Deklaracja-dostepnosci.html
15.07.2024, 19:33

Deklaracja dostępności

Zapewnienie dostępności cyfrowej oraz architektonicznej i informacyjno-komunkacyjnej 

Biuro Rzecznika Finansowego stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu, publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim osobom.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować BRF o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Ponadto, jeśli w siedzibie znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w BRF istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Deklaracja dostępności

Rzecznik Finansowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznika Finansowego.

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.02.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.03.15.


Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niedostępne elementy i treści:

 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.
 • Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w zakresie dostępności strony internetowej www.rf.gov.pl oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności architektonicznej.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Poinformowanie o braku dostępności cyfrowej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RF o braku dostępności cyfrowej. Informację proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl, e-PUAP, listownie lub osobiście.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
 • opisz, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biura Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl,
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z wnioskiem,
 • wskazanie strony internetowej (albo jej części), która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z wnioskiem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.


Odwołanie:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca wniosek ma prawo złożyć do Biura Rzecznika Finansowego skargę. Do rozpatrywania skarg w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Dostępność architektoniczna

 • Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Nowogrodzkiej 47A w Warszawie.
 • Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy Krakowskim Przedmieściu 22 lok 1. w Lublinie.
 • Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Prostej 1 / 2 lok. 5 w Olsztynie.

Poniżej opisane są dostępności do wyżej wymienionych lokalizacji.
 

Opis dostępności do Biura Rzecznika Finansowego w Warszawie:

 • Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego zlokalizowany jest przy ul. Nowogrodzkiej 47A.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. Drzwi są dwuskrzydłowe o łącznej szerokości 186 cm i prowadzą do dużego holu.
 • Zaraz po wejściu do budynku, na holu, po lewej stronie, znajduje się Punkt informacyjny Biura Rzecznika Finansowego, a kilka metrów dalej po prawej stronie stanowisko ochrony budynku.
 • Do Punktu Informacyjnego Biura Rzecznika Finansowego prowadzi niewielka pochylnia.
 • W budynku nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak jest tłumacza języka migowego.

Opis dostępności do siedziby pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego w Lublinie:

 • Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika Rzecznika Finansowego zlokalizowany jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1.
 • Przed wejściem do budynku brak schodów.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi są jednoskrzydłowe o łącznej szerokości ok. 100 cm, otwierane przy użyciu znacznej siły, na zewnątrz, odblokowywane domofonem, które prowadzą do holu.
 • Na parterze znajduje się winda o szerokości drzwi 90 cm.
 • Siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego znajduje się na pierwszym piętrze.
 • Po wyjściu z windy na pierwszym piętrze znajdują się drewniane drzwi o szerokości 100 cm, ręcznie otwierane na zewnątrz, przy użyciu znacznej siły.
 • Przy wejściu znajduje się stanowisko sekretariatu.
 • W budynku nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak jest tłumacza języka migowego.
 • W celu umówienia wizyty prosimy o uprzedni kontakt:
  • Telefon 22 333 73 31. Dostępny w poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00.
  • e-mail: biuro.lublin@rf.gov.pl

Opis dostępności do siedziby pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie:

 • Budynek, w którym znajduje się siedziba pełnomocnika terenowego Rzecznika Finansowego, zlokalizowany jest przy ul. Prostej 1/2 lok. 5.
 • W budynku nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W pobliżu budynku znajduje się kilka miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak jest tłumacza języka migowego.
 • W celu umówienia wizyty prosimy o uprzedni kontakt:
  • Telefon 22 333 73 37. Dostępny w poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 15.00.
  • e-mail: biuro.olsztyn@rf.gov.pl

Tutaj możesz pobrać raport dostępności.

 

Poinformowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Biuro RF o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Informację proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl, e-PUAP, listownie lub osobiście.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść.
 • opisz, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:

 • osobiście pod adresem Biura Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@rf.gov.pl,
 • poprzez e-PUAP.

Można wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Odwołanie:

Jeżeli BRF, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która: nakazuje zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo zwalnia z zapewnienia dostępności. Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa.

 

Koordynator do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Finansowego:

Robert Metzgier kontakt: dostepnosc@rf.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony