Biuletyn Informacji Publicznej Główny Specjalista do spraw: ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2020, 16:19

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Piątek, 03 kwietnia 2020

Główny Specjalista do spraw: ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych

Rzecznik Finansowy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych

w Samodzielnym Stanowisku do Spraw Ochrony Danych Osobowych w Wydziale Administracyjno - Finansowym


 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

al. Jerozolimskie 87

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
•   umowę o pracę na czas określony
•   trzynaste wynagrodzenie – dotyczy służby cywilnej
•   łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00), telepracę,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•   praca przy komputerze
•   reprezentacja urzędu
•   wysoka komunikatywność
•   brak dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością   
 

ZAKRES ZADAŃ

 • pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych w zakresie prowadzenia spraw związanych z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia ochrony danych osobowych, w tym przygotowywanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych,
 • współpraca przy tworzeniu rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii przetwarzania danych oraz aktualizacja tych rejestrów,
 • prowadzenie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych polityk, standardów, procedur i instrukcji z tego zakresu,
 • opracowywanie zaleceń dotyczących oceny skutków ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia (RODO),
 • ­udział w monitorowaniu przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Ministra w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • ­pełnienie, funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez Rzecznika we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów RODO,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w tym min. 1 rok w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
 • Znajomość krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO)
 • Wiedza z zakresu praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciąganych wniosków z przeprowadzanych analiz.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym.
 • Mile widziana znajomość norm ISO z serii 27001 oraz 27000
 • Mile widziane certyfikaty, kursy z zakresu Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2020 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl
  lub przesyłać na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87,
  02-001 Warszawa

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można też złożyć w siedzibie Rzecznika Finansowego lub wysłać na adres:
  nabory@rf.gov.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: głównego specjalisty jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Administracyjno - Finansowym

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 03.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.