Rzecznik Finansowy

Referent w Wydziale Administracyjno-Finansowym.

Termin składania aplikacji do 27.10.2020 r.

 

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent w Wydziale Administracyjno-Finansowym.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Al. Jerozolimskie 87, Warszawa

 

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:

· umowę o pracę;

· świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;

· przyjazną atmosferę pracy.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

Praca będzie wykonywana w zespole odpowiedzialnym za obieg korespondencji Biura Rzecznika Finansowego, w następującym zakresie:

· obsługa korespondencji wpływającej;

· obsługa korespondencji wychodzącej;

· obsługa skrzynek elektronicznych;

· obsługa dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP;

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

wymagania niezbędne:

· wykształcenie minimum średnie;

· znajomość obsługi komputera i Pakietu Office;

· komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

· odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

atutem będzie:

· doświadczenie w pracy biurowej;

· znajomość programu EZD;

· znajomość normatywów kancelaryjnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

· życiorys i list motywacyjny;

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

· kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.);

· oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

· oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

· oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· Dokumenty należy złożyć do:   27.10.2020 r.

· Aplikacje prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl.

W tytule maila prosimy napisać „RF-WAF _referent.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: referent w Wydziale Administracyjno-Finansowym, jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko referent w Wydziale Administracyjno-Finansowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 21.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska

Opcje strony

do góry