Rzecznik Finansowy

Referent w Zespole Obsługi Klientów w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent w Zespole Obsługi Klientów w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego


Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

 
Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z Wydziału;
 • telefoniczna oraz mailowa obsługa Klienta;
 • rejestracja i prowadzenie rejestrów spraw;
 • przygotowywanie pism, materiałów na potrzeby Wydziału;
 • przygotowywanie statystyk, sprawozdań oraz okresowych raportów z działalności Rzecznika Finansowego i jego biura w zakresie właściwości Wydziału;
 • prowadzenie sekretariatu biura;
 • inne prace z zakresu obsługi techniczno-biurowej, mieszczące się w zakresie właściwości Wydziału.


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość obsługi komputera i Pakietu Office;
 • doświadczenie w pracy biurowej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań;

atutem będzie:

 • znajomość rynku bankowo-kapitałowego;
 • znajomość EZD;
 • doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w tym możliwość pracy zdalnej;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00);
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny
 • przyjazną atmosferę pracy.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin składania dokumentów:

Do 15 sierpnia 2021 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl 

lub przesłać na adres Biura Rzecznika Finansowego

 
W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WBK –ZKB referent”.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Referent w Zespole Obsługi Klientów w Wydziale Klienta Rynku Bankowo - Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Referent w Zespole Obsługi Klientów w Wydziale Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry