Rzecznik Finansowy

Mediator (Specjalista) w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Termin składania aplikacji: 31.05.2022

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

·         Mediator (Starszy specjalista / Główny Specjalista / Specjalista)

w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00 – 695 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (zwanej dalej Ustawą), przy czym do głównych zadań pracownika należeć będzie:
  • analiza formalna i merytoryczna spraw,
  • podejmowanie czynności związanych z wszczęciem postępowania oraz czynności w zakresie wstępnego badania treści wniosku,
  • przygotowywanie opinii kończących postępowanie;
 •  ponadto do zadań pracownika należeć będą w wyznaczonych sprawach:
  • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami bezpośrednio, w formie telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych (w tym zdalnych) z jedną lub oboma stronami,
  • przygotowywanie propozycji rozwiązania sporów;
 • dodatkowo do zadań pracownika należeć będą w wyznaczonych sprawach:
  • opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów i procedur związanych z zadaniami Rzecznika Finansowego
  • przeprowadzanie analizy i sporządzanie opinii w zakresie przepisów prawa oraz orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Wspólnot Europejskich
  • udział w promowaniu pozasądowego rozwiązywania sporów


Wymagania niezbędne (na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

- wykształcenie: wyższe prawnicze

-  dysponowanie wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie

-  co najmniej pięcioletni staż pracy w dowolnej formie zatrudnienia, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze funkcjonowania rynku finansowego i stosowania regulacji prawnych tworzących jego otoczenie

   - znajomość przepisów prawa cywilnego i finansowego, a także przepisów dotyczących produktów ubezpieczeniowych oraz finansowych tj. bankowych, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego, w szczególności przepisów konsumenckich

Dodatkowym atutem będzie:

·   doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie   umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów

·         doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych

·         uprawnienia mediatora

·         uprawnienia radcy prawnego lub status aplikanta

·         znajomość produktów rynku ubezpieczeniowego oraz / lub bankowego, inwestycyjnych, pożyczkowych lub produktów rynku kapitałowego oferowanych klientom indywidualnym, czy też sposobu obsługi klienta instytucji oferujących wskazane wyżej produkty

·         znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów dotyczących  produktów oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego

·         znajomość języka angielskiego na poziomie B2

   ·     samodzielności, dobrej organizacji pracy, komunikatywności, umiejętności współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Oferujemy:

·         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji

·         dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy

·         trzynaste wynagrodzenie

·         elastyczne godziny pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe

·         Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

31-05-2022

 

APLIKACJE prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

 

W tytule wiadomości e-mail prosimy zamieścić „RF-WRS-ZPP

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Mediator (Specjalista) w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Mediator (Specjalista) w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry