Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/praca/15819,Glowny-Specjalista-w-Wydziale-Studiow-i-Analiz.html
2022-08-07, 23:16

Główny Specjalista w Wydziale Studiów i Analiz

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Głównego Specjalisty w Wydziale Studiów i Analiz

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Wspieranie działań Rzecznika Finansowego i pracowników Biura, a w szczególności Wydziału Studiów i Analiz w zakresie analizowania zjawisk na rynku finansowym oraz opracowywanie i sporządzanie raportów na temat działalności podmiotów rynku finansowego;
 • Wspieranie Rzecznika Finansowego i Biura, a w szczególności Wydziału Studiów i Analiz na polu działalności naukowej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotu rynku finansowego;
 • Wspieranie Wydziału Studiów i Analiz w prowadzeniu analiz systemów prawnych innych krajów w zakresie form i sposobów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego i przygotowywanie rekomendacji;
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z ochroną klientów podmiotów rynku finansowego;
 • Analiza dokumentów krajowych i międzynarodowych dotyczących zakresu ochrony klientów rynku finansowego, opiniowanie zagadnień oraz sporządzanie raportów; 
 • Realizacja innych zadań z zakresu działalności Wydziału Studiów i Analiz, zleconych przez Rzecznika Finansowego oraz Dyrektora Wydziału.

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • bardzo dobrej znajomości prawa oraz wysokich umiejętności w zakresie analizy zagadnień prawnych i wyciągania wniosków z przeprowadzonych analiz,
 • umiejętności wyszukiwania informacji prawnej,
 • biegłej obsługi oprogramowania biurowego (MS Word),
 • dobrej organizacji pracy,
 • wysokiej komunikatywności,
 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość programu EZD.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • przyjazną atmosferę pracy;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności;

 

Termin składania dokumentów:

10 czerwca 2022 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub przesłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa


W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WSA-Główny Specjalista

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Główny Specjalista w Wydziale Studiów i Analiz jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Studiów i Analiz.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 27.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony