Rzecznik Finansowy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informatyk w Wydziale Administracyjno-Finansowym

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Informatyka w Wydziale Administracyjno-Finansowym

 

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • projektowanie, wdrażanie, integracja z obecnymi systemami oraz obsługa nowych lub obecnie używanych systemów klasy biznesowej np. CRM (kontakt z klientem), RCP (rejestracja czasu pracy), BI (analityka biznesowa), MDM (zarządzanie urządzeniami mobilnymi) lub inne
 • automatyzacja procesów w Biurze Rzecznika Finansowego
 • administracja bieżącymi systemami wykorzystywanymi w Biurze Rzecznika Finansowego
 • regularna analiza i zarządzanie ryzykiem w realizowanych projektach np. na podstawie OWASP TOP10
 • tworzenie dokumentacji wdrożeniowej
 • inne prace z zakresu funkcjonowania Biura zlecone przez Rzecznika Finansowego, bądź przez Dyrektora Wydziału, mieszczące się w zakresie właściwości Wydziału Administracyjno-Finansowego

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • doświadczenie przy wdrażaniu / obsłudze / administracji / integracji systemami klasy biznesowej;
 • zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań;

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej;
 • wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji technicznej i informatycznej;
 • predyspozycje osobowościowe: dokładność, samodzielność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, dyspozycyjność;
 • znajomość systemu EZD PUW;
 • znajomość nowych technologii jak chmura czy rozwiązania SAS;
 • znajomość języka programowania i tworzenie własnych programów lub skryptów;

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • przyjazną atmosferę pracy;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności;

 

Termin składania dokumentów:

14 czerwca 2022 r.

 

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub przesłać na adres:

 Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa


W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WAF-Informatyk

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Informatyka w Wydziale Administracyjno-Finansowym jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko informatyka w Wydziale Administracyjno-Finansowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.05.2022
Data modyfikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry