Rzecznik Finansowy

Referent prawny w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (8 etatów)

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent prawny w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (8 etatów)


Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

 
Zakres wykonywanych zadań:

 • poradnictwo e-mailowe i telefoniczne dla konsumentów,

a nadto:

 • przygotowywanie pism i wniosków skierowanych do podmiotów rynku finansowego, w szczególności do instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, w związku z nieuwzględnieniem przez te podmioty reklamacji;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku kapitałowego i bankowego;
 • wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających i administracyjnych
 • bieżąca analiza spraw wpływających od klientów podmiotu rynku finansowego, przygotowywanie zestawień, raportów, analiz prawnych;


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość przepisów:
  • regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów finansowych lub przepisów regulujących świadczenie i sprzedaż produktów kapitałowych,
  • z zakresu ochrony konsumentów,
  • prawa i postępowania cywilnego,
  • trendów orzeczniczych w zakresie stosowania w/w przepisów.

 

dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w stosowaniu przepisów KPA,
 • doświadczenie w ochronie klientów podmiotów rynku finansowego,
 • doświadczenie zawodowe w banku, biurze maklerskim, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym, związane ze stosowaniem przepisów regulujących rynek bankowo- kapitałowy,
 • rozpoczęta aplikacja radcowska.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • miejsce pracy: Biuro Rzecznika Finansowego;
 • data rozpoczęcia pracy: w najbliższym możliwym terminie;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów,     

  certyfikaty językowe itp.); 

 

 

Termin składania dokumentów: 10 luty 2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa


W tytule maila prosimy zamieścić „RF-WBK – Referent prawny”

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Referent prawny w Zespole Prawnym Wydziału Klienta Rynku Bankowo Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Referenta prawnego w Zespole Prawnym Wydziału Klienta Rynku Bankowo Kapitałowego

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

 

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

- upoważnieni pracownicy Administratora,

 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2023
Data modyfikacji : 27.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry