Rzecznik Finansowy

Sekretarka/Sekretarz/Asystentka/Asystent w Biurze Rzecznika Finansowego (2 etaty)

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje dwóch kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Sekretarki/Sekretarza/Asystentki/Asystenta w Biurze Rzecznika Finansowego (2 etaty)


Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 
Zakres wykonywanych zadań:

 • bieżąca obsługa sekretariatu Rzecznika Finansowego oraz Zastępców Rzecznika
 • redagowanie pism w zakresie zleconym przez Rzecznika oraz Zastępców Rzecznika
 • przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki korespondencji oraz publikacji Rzecznika Finansowego
 • odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych
 • organizacja i obsługa spotkań Rzecznika oraz Zastępców Rzecznika
 • rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących

 Od kandydatów oczekujemy:

 wykształcenie minimum średnie;

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Microsoft Office;
 • znajomość programu EZD;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 mile widziana.

 Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • praca dwuzmianowa w przedziale 08.00-20.00 (wg potrzeb);
 • miejsce pracy: Biuro Rzecznika Finansowego;
 • data rozpoczęcia pracy: w najbliższym możliwym terminie;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).  

 

Termin składania dokumentów:

30 stycznia 2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

 w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub przesłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WAF-Sekretarka/Asystentka”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Sekretarka w Biurze Rzecznika Finansowego jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Sekretarki w Biurze Rzecznika Finansowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

  Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.01.2023
Data modyfikacji : 16.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry