Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/praca/17288,Referent-w-Wydziale-Edukacji-i-Komunikacji.html
2023-03-23, 21:56

Referent w Wydziale Edukacji i Komunikacji

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

Referenta w Wydziale Edukacji i Komunikacji 

 
Adres Biura: 

Biuro Rzecznika Finansowego 

ul. Nowogrodzka 47A 

00-695 Warszawa 


Zakres wykonywanych zadań: 

- monitoring procesu przekazywania korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

- obsługa sekretariatu Wydziału Edukacji i Komunikacji, w tym obsługa kont pocztowych i EZD: Sekretariat WEK oraz Webinaria;

- obsługa zapytań od mediów;

- redagowanie pism w zakresie zleconym przez przełożonego;

- przygotowywanie dokumentacji do procesów zakupowych;

- opisywanie i weryfikowanie umów oraz faktur;

- ewidencja i wstępna selekcja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;

- udział w przygotowaniu raportów z działalności Wydziału Edukacji i Komunikacji;

- udział w organizowaniu wydarzeń (konferencje, seminaria, spotkania Doradczego Komitetu Naukowego) w zakresie zadań Wydziału;

- wykonywanie innych zadań, mieszczących się we właściwości Wydziału Edukacji i Komunikacji, zleconych przez Rzecznika, Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wydziału. 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie co najmniej średnie;

- umiejętność obsługi komputera, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);

- dbałość o szczegóły i porządek;

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

- odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie w pracy administracyjnej lub biurowej;

- znajomość systemu EZD;

- znajomość języków obcych (angielski).

- planowanie i organizowanie pracy, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- sumienność, samodzielność, 

- kreatywność, odporność na stres, komunikatywność. 

Oferujemy: 

- umowę o pracę; 

- ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy; 

- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13- tka), dodatek za wieloletnią pracę, abonament medyczny. 


Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).  

Termin składania dokumentów: 

30 stycznia 2023 r. 

 

Sposób składania aplikacji: 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl 

lub w formie pisemnej na adres: 

Biuro Rzecznika Finansowego 

ul. Nowogrodzka 47A 

00-695 Warszawa

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WEK-Referent”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Referent w Wydziale Edukacji i Komunikacji jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Referenta w Wydziale Edukacji i Komunikacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony