Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/praca/18048,Sekretarka-Sekretarz-w-Wydziale-Klienta-Rynku-Bankowo-Kapitalowego.html
2023-10-04, 17:34

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sekretarka/ Sekretarz  w Wydziale Klienta Rynku Bankowo- Kapitałowego

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Sekretarka/ Sekretarz w Wydziale Klienta Rynku Bankowo- Kapitałowego (1 etat)

 

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • bieżąca obsługa sekretariatu WBK, w tym dekretacja spraw i pism;
 • redagowanie pism, raportów i korespondencji w zakresie zleconym przez Kierownictwo WBK;
 • rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących;
 • przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki korespondencji; 
 • drukowanie, kopiowanie i kompletowanie dokumentów;
 • organizacja podroży służbowych i obsługa spotkań, organizacja zebrań; 
 • prowadzenie kalendarza spotkań;
 • zamawianie artykułów biurowych;
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji międzywydziałowej;
 • obsługa oraz archiwizacja dokumentacji;
 • obsługa wydziałowej poczty elektronicznej, skrzynki EZD.

 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera PC lub laptopa, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu EZD;
 • znajomość języków obcych (angielski).

 

Oferujemy:

 • umowa o pracę;
 • pracę w trybie stacjonarnym w godzinach 9:00-17:00;
 • nagrody kwartalne;
 • dodatek za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • „13kę” - po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym;
 • opiekę zdrowotną Luxmed oraz grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • biuro zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy, obok Metra Centrum, Dworca SKM Śródmieście i Dworca Centralnego;
 • szkolenia pracownicze;
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności.

 

Termin składania dokumentów: 12.05.2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WBK-SEKRETARIAT

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Sekretarka/Sekretarz w Zespole Ochrony Klientów w Wydziale Klienta Rynku Bankowo Kapitałowego jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Sekretarki/Sekretarza w Zespole Ochrony Klientów w Wydziale Klienta Rynku Bankowo Kapitałowego

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

 

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

- upoważnieni pracownicy Administratora,

 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 14.04.2023
Data modyfikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony