Rzecznik Finansowy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Główny Specjalista w Wydziale Studiów i Analiz

Rzecznik Finansowy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Głównego Specjalisty w Wydziale Studiów i Analiz

 

Adres Biura i miejsce świadczenia pracy:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań: 

- redagowanie pism w zakresie zleconym przez przełożonego;

- przeprowadzanie i koordynacja analiz zagadnień ekonomicznych, technologicznych i społecznych;

- udział w działaniach legislacyjnych Wydziału;

- koordynacja i udział w przygotowaniu publikacji;

- koordynacja współpracy Rzecznika Finansowego z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe;

- umiejętność obsługi komputera, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);

- doświadczenie w zakresie wykonywania analiz i sporządzania raportów lub innych publikacji

- doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;

- doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora bigtech;

- znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym (co najmniej poziom C1);

- znajomość innego języka obcego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom B2).

Dodatkowym atutem będzie:

- planowanie i organizowanie pracy;

- umiejętność pracy w zespole;

- dbałość o szczegóły i porządek;

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

- odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań;

- sumienność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres, komunikatywność.

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 • umowę o pracę na pełny etat – na trzymiesięczny okres próbny, następnie na czas nieokreślony;
 • elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (7-9, 15-17);
 • biuro zlokalizowane w ścisłym centrum Warszawy, w pobliżu stacji Metra Centrum, Dworca SKM Śródmieście i Dworca Centralnego;
 • możliwość pracy zdalnej do 5 dni w miesiącu. 

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 

Benefity pozapłacowe:

 • abonament medyczny LUX MED;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

I ponadto:

 • indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • ciekawy zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • realny wpływ na kształtowanie polskiego rynku finansowego pod względem legislacyjnym;
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.);
 

Termin składania dokumentów:

09.06.2023 r.

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WSA – Główny Specjalista

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Główny Specjalista w Wydziale Studiów i Analiz jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Głównego Specjalisty w  Wydziale Studiów i Analiz.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 02.06.2023
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry