Rzecznik Finansowy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Referent prawny w Departamencie Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referenta prawnego w Departamencie Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Adres Biura:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • wstępna kontrola pod względem formalnym wniosków o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów pism kierowanych do stron pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów pism kierowanych do klientów podmiotów rynku finansowego;
 • kontakt telefoniczny i mailowy z klientami;
 • wsparcie osób upoważnionych do prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu między klientem a podmiotem rynku finansowego;
 • inne prace z zakresu funkcjonowania Biura zlecone przez Rzecznika Finansowego, bądź przez Dyrektora Departamentu, mieszczące się w zakresie właściwości Departamentu Pozasądowego Rozwiązywania Sporów.

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań

Dodatkowym atutem będzie:

 • rozpoczęta aplikacja radcowska lub adwokacka;
 • znajomość lub doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem przepisów regulujących rynek ubezpieczeniowy oraz bankowo-kapitałowy;
 • doświadczenie w pracy związanej z obsługą postępowań w zakresie rozwiązywania sporów (np. w wymiarze sprawiedliwości, sądzie polubownym)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość programu EZD.

 

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 • umowę o pracę na pełny etat – na okres próbny, następnie możliwa umowa na czas nieokreślony;
 • elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy (7-9, 15-17);
 • komfortowe warunki pracy w kameralnym biurze zlokalizowanym w ścisłym centrum Warszawy, obok stacji Metra Centrum, Dworca SKM Śródmieście i Dworca Centralnego;
 • możliwość pracy zdalnej do 5 dni w miesiącu.

 

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

Benefity pozapłacowe:

 • abonament medyczny LUX MED;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.
 • karta Multisport

 

I ponadto:

 • Indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności;

 

Termin składania dokumentów:

11 sierpnia 2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa


W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-DRS-Referent

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: referent prawny w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Pozasądowego Rozwiazywania sporów.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.08.2023
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry