Rzecznik Finansowy

Radca Prawny (II) w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych - w wymiarze ½ etatu

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Radcy Prawnego (II) w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych (miejsce pracy: Lublin)

 

Siedziba Biura Rzecznika Finansowego (dalej: „Biuro”):

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

Adres miejsca pracy:

ul. Krakowskie Przedmieście 22/1

20-400 Lublin

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • analiza spraw wpływających od klientów podmiotów rynku finansowego, projektowanie możliwości systemowych działań;
 • informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji Rzecznika Finansowego w indywidualnych sprawach;
 • udzielanie klientom podmiotów rynku finansowego porad i konsultacji prawnych, także w formie e-mailowej i telefonicznej;
 • informowanie o wystąpieniach Rzecznika Finansowego oraz o podejmowanych przez Rzecznika Finansowego inicjatywach społecznych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz dokumentów wewnętrznych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • bieżące doradztwo prawne;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, w tym w postępowaniach z art. 26-26a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Rzecznika Finansowego, Zastępcę Rzecznika lub bezpośrednich Przełożonych.

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • wpis na listę radców prawnych;

 

 • znajomość przepisów:
  • regulujących produkty bankowe w tym ustawy prawo bankowe, ustawy o  kredycie konsumenckim, ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, ustawy o usługach płatniczych,
  • ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej,
  • prawa cywilnego i procedury cywilnej,
  • trendów orzeczniczych w zakresie stosowania w/w przepisów;
 • umiejętność obsługi komputera, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);
 • zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań;
 • rzetelność i wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość przepisów regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów finansowych,  regulujących świadczenie i sprzedaż produktów kapitałowych,  w szczególności: ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obligacjach konsumenckich,
 • doświadczenie w ochronie klientów podmiotów rynku finansowego lub doświadczenie zawodowe w banku, domu maklerskim, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym, związane ze stosowaniem przepisów regulujących rynek bankowo-kapitałowy,
 • portfolio publikacji naukowych lub udokumentowana działalność edukacyjna,
 • znajomość języka obcego,
 • znajomość programu EZD.

 

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Benefity pozapłacowe:

 • abonament medyczny Luxmed;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • karta Multisport;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

Ponadto:

 • Indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce;
 • wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • dokument potwierdzający spełnianie przez kandydata wymagań opisanych w ogłoszeniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności.

 

Termin składania dokumentów:

26 października 2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-BPT-LUBLIN-RADCA PRAWNY (II)”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Radca Prawny (II) w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych, jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Radcy Prawnego (II) w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 19.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry