Rzecznik Finansowy

Dyrektor w Biurze Prezydialnym

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Dyrektora w Biurze Prezydialnym (miejsce pracy: Warszawa)

 

Adres Biura Rzecznika Finansowego (dalej: „Biuro”):

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

Dyrektor planuje, organizuje, koordynuje i kontroluje realizację zadań w zakresie obsługi administracyjno – biurowej oraz logistycznej Rzecznika Finansowego, Zastępców Rzecznika Finansowego, Dyrektora Generalnego oraz Kolegium Rzecznika Finansowego, a także legislacji wewnętrznej Biura Rzecznika Finansowego.

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zadań Biura Prezydialnego;
 • co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z instytucjami finansowymi;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów z zakresu wykonywanych obowiązków, m.in. ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych;
 • znajomość programu EZD;
 • odporność na stres, komunikatywność;
 • planowanie i organizowanie pracy własnej i członków podległego zespołu;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

atutem będzie:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe, w tym  na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie w projektowaniu, przygotowywaniu polityk i procedur wewnętrznych,
 • doświadczanie z obszaru kontroli zarządczej/wewnętrznej/audytu wewnętrznego

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 • umowę o pracę;

 

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

Benefity pozapłacowe:

 • abonament medyczny Luxmed;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • karta Multisport;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

 

Ponadto:

 • Indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • ciekawy zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • realny wpływ na kształtowanie polskiego rynku finansowego pod względem legislacyjnym;
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • dokument potwierdzający spełnianie przez kandydata wymagań opisanych w ogłoszeniu;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności.

 

Termin składania dokumentów: 27.10.2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

 

lub pocztą na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-Dyrektor w BP

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Dyrektor w Biurze Prezydialnym, jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Dyrektora w Biurze Prezydialnym.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

 

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

- upoważnieni pracownicy Administratora,

 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry