Rzecznik Finansowy

Specjalista w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych (miejsce pracy: Lublin)

 

Siedziba Biura Rzecznika Finansowego (dalej: „Biuro”):

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

Adres miejsca pracy:

ul. Krakowskie Przedmieście 22

20-400 Lublin 

Zakres wykonywanych zadań (w szczególności):

 • wsparcie Pełnomocnika Terenowego przy rozpoznawaniu wniosków kierowanych do siedziby Pełnomocnika Terenowego oraz przygotowywanie projektów pism i wniosków skierowanych do podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów pism do klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowanie odpowiedzi na zapytania klientów podmiotów rynku finansowego;
 • merytoryczna obsługa klientów podmiotów rynku finansowego;
 • kontakt telefoniczny i mailowy z klientami;
 • udział w działaniach mających na celu promowanie pełnomocnika terenowego;
 • wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjno – organizacyjnej zleconych przez Przełożonych;
 • wykonywanie innych zadań, mieszczących się we właściwości Biura ds. Pełnomocników Terenowych, zleconych przez Rzecznika Finansowego, Zastępcę Rzecznika, Dyrektora Generalnego lub bezpośredniego Przełożonego.

Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel;
 • rzetelność i wysoka kultura osobista;
 • planowanie i organizowanie pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność, samodzielność;
 • kreatywność, odporność na stres, komunikatywność;
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

 

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość systemu EZD,
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub magisterskie na kierunkach z grupy zarządzania.
 • doświadczenie zawodowe w podmiocie rynku finansowego.

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 • umowę o pracę.

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Benefity pozapłacowe:

 • pakiet medyczny;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • karta Multisport;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

I ponadto:

 • indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • ciekawy zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • realny wpływ na kształtowanie polskiego rynku finansowego pod względem legislacyjnym;
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.);

 

Termin składania dokumentów:

30 października 2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-BPT-LUBLIN-SPECJALISTA”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Specjalista w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych, jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Specjalisty w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

- prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

- prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

- prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

- prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 23.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry