Rzecznik Finansowy

Specjalista w Departamencie Edukacji i Komunikacji

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

Specjalisty w Departamencie Edukacji i Komunikacji 


Adres Biura: 

Biuro Rzecznika Finansowego 

ul. Nowogrodzka 47A 

00-695 Warszawa 


Zakres wykonywanych zadań: 

 • codzienne prowadzenie bieżącej komunikacji Rzecznika Finansowego na stronie internetowej i na profilach w mediach społecznościowych: Facebooku, Instagramie, Youtube, Linkedin, X (udział w tworzeniu treści, publikacja, moderowanie komentarzy, promowanie, raportowanie);
 • planowanie harmonogramu działań RF w mediach społecznościowych;
 • prowadzenie kampanii i innych działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych;
 • udział w przygotowywaniu komunikatów prasowych i artykułów publikowanych w na stronie www i w mediach społecznościowych;
 • przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. różnych wydarzeń z udziałem RF;
 • udział w tworzeniu materiałów graficznych i audiowizualnych (infografiki, filmy, fotografie), a także udział w przygotowywaniu audycji edukacyjnych i informacyjnych;
 • analiza i ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych oraz raportowanie wyników;
 • współpraca z innymi departamentami oraz zewnętrznymi wykonawcami w tworzeniu treści;
 • wykonywanie innych zadań, mieszczących się we właściwości Departamentu Edukacji i Komunikacji, zleconych przez Rzecznika, Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Departamentu. 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w branży social media;
 • umiejętność pisania i redagowania treści pod kątem fomatów charakterystycznych social media i stron internetowych instytucji;
 • znajomość języków obcych (angielski);
 • kreatywność i poczucie estetyki;
 • umiejętność obsługi komputera, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu promocji postów i kampanii mediowych w social media (planowanie, ustawianie, promowanie, w tym odpłatne, optymalizacja);
 • znajomość platform reklamowych social media: Facebook/Meta Ads, Instagram Ads, Youtube;
 • znajomość narzędzi Google: Analytics, ADS, Search Console, Trends oraz narzędzi do monitorowania pozycji strony internetowej.

Atutem będzie: 

 • doświadczenie w pracy administracyjnej lub biurowej,
 • znajomość systemu EZD,
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną interesów klientów podmiotów rynku finansowego,
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • sumienność, samodzielność, 
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, odporność na stres, komunikatywność. 

 

Oferujemy: 

 

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 

 • umowę o pracę. 

 

Benefity płacowe:

 

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system motywacyjny – nagrody kwartalne i roczne;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

Benefity pozapłacowe:

 

 • Pakiet medyczny
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • karta Multisport;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

 

I ponadto:

 

 • indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • ciekawy zakres tematyczny spraw, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach związanych z rynkiem finansowym;
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

 

 

Termin składania dokumentów:

 

22 listopada 2023 r.

 

Sposób składania aplikacji: 

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl 

lub w formie pisemnej na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-DEK-Specjalista”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Specjalista w Departamencie Edukacji i Komunikacji jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Specjalisty w Departamencie Edukacji i Komunikacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu  przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c  Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się  dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i  4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 3. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 02.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry