Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/praca/20948,Glowny-Specjalista-w-Biurze-do-spraw-Pelnomocnikow-Terenowych.html
15.07.2024, 19:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Główny Specjalista w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Głównego Specjalisty w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych (miejsce pracy: Warszawa).

 

Adres Biura Rzecznika Finansowego (dalej: „Biuro”):

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 • bieżąca obsługa sekretariatu biura, w tym dekretacja spraw i pism;
 • zbieranie i analizowanie informacji i danych otrzymywanych z siedzib pełnomocników terenowych;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych;
 • redagowanie pism, raportów i korespondencji;
 • sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz i wniosków z zakresu działalności Biura do spraw Pełnomocników Terenowych;
 • prowadzenie spraw w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją (EZD);
 • przygotowanie i przeprowadzenie wysyłki korespondencji; 
 • planowanie potrzeb zakupów i dostaw sprzętu oraz materiałów dla zabezpieczenia funkcjonowania Biura do spraw Pełnomocników Terenowych;
 • realizacja zaopatrzenia Biura w niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie;
 • prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i gospodarowaniem rzeczowymi składnikami majątkowymi;
 • uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjno - informacyjnych związanych ze statutową działalnością Biura do spraw Pełnomocników Terenowych;
 • koordynowanie współpracy Biura Pełnomocnika Terenowego z działaniami siedzib Pełnomocników Terenowych RF w tym zapewnienie i utrzymanie sprawnego przepływu informacji;
 • wsparcie przy organizacji podroży służbowych oraz uczestnictwo w przygotowywaniu
  i obsłudze narad, spotkań, konferencji;
 • prowadzenie kalendarza spotkań;
 • obsługa oraz archiwizacja dokumentacji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera PC lub laptopa, systemu Windows i pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams);
 • doskonała organizacja pracy i samodzielność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w biurze lub instytucji państwowej;
 • doświadczenie w pracy w sekretariacie;
 • znajomość systemu EZD;
 • znajomość języków obcych (język angielski).

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 • umowę o pracę.

 

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

 

Benefity pozapłacowe:

 • abonament medyczny;
 • karta Multisport;
 • karta lunchowa;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

 

I ponadto:

 • Indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;
 • pracę w prestiżowej instytucji ochrony praw konsumenta usług finansowych w Polsce i tym samym wpływ na polski system prawny i rynek usług finansowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności.

 

Termin składania dokumentów: 14.04.2024 r.

 

Sposób składania aplikacji:

w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

 

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „Główny Specjalista BPT-WARSZAWA”

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Główny Specjalista w Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych

 

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Głównego Specjalisty Biurze do spraw Pełnomocników Terenowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

 

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

 

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 

- upoważnieni pracownicy Administratora,

 

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw

 

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: ochronadanych@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Metadane

Data publikacji : 04.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony