Rzecznik Finansowy

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalista/Informatyk w Departamencie Organizacyjno-Finansowym

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Informatyk w Departamencie Organizacyjno-Finansowym (miejsce pracy: Warszawa)

 

Adres Biura Rzecznika Finansowego (dalej: „Biuro”):

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

 

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata                                                                                

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników środowiska informatycznego, w tym:
  • Wsparcie techniczne użytkowników;
  • Podejmowanie i opisywanie zgłoszeń w systemie ticketowym;
  • Diagnozowanie problemów i aplikowanie znanych rozwiązań problemów technicznych
 2. Prace związane z wyposażaniem stanowisk pracy w sprzęt informatyczny i jego eksploatacją:
  • Konfiguracja kont w systemach, sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i akcesoriów IT;
 3. Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną:
 • Serwerami opartymi o systemy Microsoft Windows Server oraz Linux;
 • Siecią wewnętrzną LAN;
 • Tworzeniem i przywracaniem backupu.
 • Systemami dziedzinowymi używanymi w Rzeczniku Finansowym.
 1. Diagnozowanie, naprawa i zarządzanie sprzętem komputerowym:
  • Diagnozowanie usterki sprzętu;
  • Wewnętrzny serwis sprzętu (naprawa, wymiana komponentów);
  • Opiniowanie zasadności i sposobów napraw lub jego wymiany;
 2. Udział w pracach związanych z dostawą sprzętu, oprogramowania i usług:
  • Analizy rynku IT, opracowanie opisu przedmiotu zamówienia;
  • Przygotowywanie formularzy ofertowych, zbieranie ofert oraz tworzenie wniosków o udzielenie zamówienia;
  • Opiniowanie umów pod kątem informatycznym i bezpieczeństwa IT.
 3. Zarządzanie mieniem obszaru informatycznego:
  • Prowadzenie ewidencji sprzętu;
  • Klasyfikacja eksploatacji i wymiany sprzętu służbowego.
  • Przygotowywanie sprzętu do utylizacji
 4. Obsługa techniczna konferencji, szkoleń stacjonarnych w siedzibach Rzecznika Finansowego oraz posiedzeń zdalnych.
 5. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Finansowego oraz przez Kierownictwo Jednostki.

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 • Znajomość zagadnień administracji usług AD, DNS, DHCP, IIS, RDP, SQL;
 • Znajomość środowiska Windows Serwer i Linux;
 • Zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań;

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych
 • Znajomość administracyjna programu EZD;
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze HelpDesk, pierwszej linii wsparcia informatycznego
 • Doświadczenie w przygotowaniu OPZ oraz opiniowaniu umów pod kątem IT

Oferujemy:

Jasne zasady i stabilność zatrudnienia:

 • umowę o pracę;

Benefity płacowe:

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka);
 • system nagród kwartalnych i rocznych;
 • dodatek stażowy za wieloletnią pracę – po 5 latach udokumentowanego zatrudnienia (w tym wcześniejszego poza Biurem Rzecznika Finansowego);
 • PPK;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Benefity pozapłacowe:

 • pakiet medyczny;
 • grupowe ubezpieczenie pracownicze;
 • karta Multisport;
 • karta lunchowa;
 • szkolenia pracownicze – merytoryczne i rozwojowe.

Ponadto:

 • Indywidualny onboarding (szkolenia wstępne i wprowadzenie przez doświadczonego pracownika);
 • Przyjazną atmosferę pracy i możliwości rozwoju zawodowego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz posiadane umiejętności.

 

Termin składania dokumentów:

12.05.2024 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: nabory@rf.gov.pl

lub pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa


W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-Specjalista / Informatyk DOF

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RZECZNIKA FINANSOWEGO W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACYJNEGO

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych w wyniku odpowiedzi na ogłoszenie: Specjalista/Informatyk, jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest rekrutacja na stanowisko Specjalisty/Informatyka.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu przesłanki wskazane w art. 6 ust. 1 lit a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), w ramach procesu rekrutacyjnego, tj. art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych.

Dane osobowe niezbędne do procesu rekrutacji to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane te są przetwarzane w oparciu o ww. przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli w CV lub liście motywacyjnym będą znajdować się dodatkowe dane, to poprzez przesłanie CV udzielona zostanie zgoda na ich przetwarzanie dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych wskazanych z art. 22 1 § 1 i 4 Kodeksu pracy. Jeśli nie chcesz, aby te dane były przetwarzane, prosimy nie zamieszczaj ich w swoim CV lub liście motywacyjnym.

Odbiorcy danych

 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak firmy świadczące usługi IT i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe kandydatów nie wybranych w procesie rekrutacyjnym oraz dane osób, które nie podały wymaganych w niniejszym ogłoszeniu informacji zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne wykorzystanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres email biuro@rf.gov.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: ochronadanych@rf.gov.pl.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Metadane

Data publikacji : 29.04.2024
Data modyfikacji : 20.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry