Rzecznik Finansowy

Deklaracja dostępności

Rzecznik Finansowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Rzecznika Finansowego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Wilczak, a.wilczak@rf.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 333 73 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się Biuro Rzecznika Finansowego położony jest przy Al. Jerozolimskich 87. Oznaczone wejście znajduje się w pierwszej klatce schodowej od strony zachodniej budynku, czyli od strony budynku 89. Najpierw są dwa niskie schody. Następnie dwuskrzydłowe, wymagające siły, ręcznie otwierane drzwi o szerokości 90+90 cm . Za nimi jest dziewięć schodów i kolejne dwuskrzydłowe, ręcznie otwierane drzwi tej samej szerokości. Na wprost znajduje się stanowisko ochrony budynku. Biuro Rzecznika Finansowego zajmuje piętrach: 2, 3 i 4, a recepcja jest na piętrze drugim (trzeciej naziemnej kondygnacji). Możliwe jest skorzystanie z lobby na parterze.

Z poziomu parteru przy ochronie jest jedną winda o szerokości drzwi 72 cm. Korytarze są dostępne na każdym z zajmowanych pięter jednak część pomieszczeń znajduje się za przewężeniami o szerokości 98 cm. Schody o szerokości 140 cm posiadają jedna barierkę od strony wewnętrznej. Drzwi na piętrach są o szerokości 84 cm, a część drzwi do pokojów ma 80 cm szerokości. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych, a na parterze nie ma żadnej.

Dostępny jest schodołaz. Brak jest pochylni. Nie ma platform. Nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczenie kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Pięćdziesiąt metrów od wejścia znajduje się jedno, ogólnodostępne miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych od strony Al. Jerozolimskich na wysokości budynku 89.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Biuro Rzecznika Finansowego nie udostępnia aplikacji mobilnych.

do góry