Rzecznik Finansowy

Sposób składania i rozpatrywania petycji

Sposób składania i rozpatrywania petycji

Kto może złożyć petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Może ona dotyczyć zarówno sprawy związanej ze składającym petycję, jak i interesów podmiotu trzeciego.

Czego można żądać w petycji?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ważne! Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Finansowego. W przypadku braku właściwości Rzecznika, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Co powinna zawierać petycja?

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję a także jego miejsce zamieszkania albo siedziby i adres korespondencyjny. W przypadku kiedy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie, miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, (Ważne! Petycje bez tych informacji nie będą rozpatrywane.)
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji

Jeśli petycja zamieszczana na naszej stronie internetowej ma zawierać dane osobowe wnoszącego petycję należy wyraźnie to zaznaczyć w jej treści.

 

Jakie są wymogi formalne dotyczące podpisania petycji?

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Jak wysłać petycję?

Petycje kierowane do Rzecznika Finansowego można:

  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: biuro@rf.gov.pl
  • przesłać za pośrednictwem ePUAP
  • wysłać listownie na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
  • doręczyć osobiście – Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego czynne jest w godzinach 8.00 - 18.00

Co dalej z petycją?

Rzecznik Finansowy w ciągu nie dłużej niż 3 miesięcy od dnia złożenia zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, może zostać zarządzone łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Więcej szczegółów dotyczących składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, z późn. zm.).

do góry