Rzecznik Finansowy

Aktualnie znajdujesz się na:

Usługi ogólnonaprawcze Lublin

I. ZAMAWIAJĄCY

Rzecznik Finansowy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa; NIP 525-15-66-173

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę wykonywania drobnych prac ogólnonaprawczych, montażowych, przeprowadzkowych i transportowych prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.). Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie drobnych prac oóglnonaprawczych, montażowych,  i przeprowadzkowych w Biurze Pełnomocnika Terenowego  Rzecznika Finansowego znajdującego się w Lublinie  przy  ul. Krakowskie Przedmieście 22 lok. 1(tzw. „złota rączka”).
    1. wykonywanie prewencyjnych konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń, nie wymagających uprawnień,
    2. wykonywaniu drobnych napraw uszkodzonych elementów nadzorowanych instalacji i urządzeń nie wymagających uprawnień oraz  stolarki i ślusarki należącej do Zamawiającego
    3. wykonywaniu drobnych prac ogólnobudowlanych, naprawczych, przeprowadzkowych
    4. usłudze montażu mebli i innego asortymentu wyposażenia RF – łącznie z zapewnieniem osób do cięższych prac fizycznych
  2. Czynności, o których mowa w pkt 1 wykonywane będą w godzinach i dniach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00, przy czym wymagana jest stała gotowość Wykonawcy do niezwłocznego przystąpienia do świadczenia usług opisanych w pkt. 1.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zadania od 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Oferta powinna być przesłana na adres zamowienia@rf.gov.pl,  do dnia  21 sierpnia 2023 roku do godz. 10,00 lub złożona  osobiście na adres ul. Krakowskie Przedmieście 22/1, Lublin.

2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail  m.holowkowski@rf.gov.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

VII.  WARUNKI UDZIAŁU:

 

O udzielenie zamówienia  będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia o tematyce z obszaru przedmiotu zamówienia.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU:

Wybór wykonawcy nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej (możliwość przeprowadzenia rozmowy wstępnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość), podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę.

Metadane

Data publikacji : 16.08.2023
Data modyfikacji : 16.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry