Rzecznik Finansowy

Usługa kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń

                                                                                                                                                                                                  

Warszawa, dnia  07.10.2020 r.

Biuro Rzecznika Finansowego

al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

 

Zapytanie ofertowe

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 19.10.2020r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Zgodnie z art. 4 pkt. 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Rzecznik Finansowy

al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

NIP: 5251566173

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych i korytarzy na II, III i IV piętrze w budynku przy Alejach Jerozolimskich 87 oraz pomieszczeń
w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 68, będących w dyspozycji Rzecznika Finansowego.

Łączna powierzchnia, na której wykonywane będą przedmiotowe usługi stanowi 1 777 m2.

 

Powierzchnia objęta usługą sprzątania składa się z następujących pomieszczeń:

aleje Jerozolimskie – 1 602 m2 – realizacja usługi od 02.11.2020 do 22.11.2021, tj do 266 dni roboczych:

- 6 sanitariatów o powierzchni łącznej 56 m2,

- 3 korytarze (wykładzina dywanowa) o powierzchni łącznej 320 m2,

- 3 pomieszczenia socjalne (glazura, terakota) o powierzchni łącznej 45 m2,

- pomieszczenia biurowe (wykładzina dywanowa) o powierzchni łącznej 1 181 m2

ul. Nowogrodzka – 175 m2 realizacja usługi od 02.11.2020 do 15.06.2021, tj do 158 dni roboczych:

- pomieszczenie socjalne pow. 5 m2

- pomieszczenia biurowe pow. 170 m2

 

Wycena powinna obejmować wykonanie usługi własnym sprzętem i za pomocą własnych środków czyszczących.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie usługi sprzątania mieszczą się następujące czynności:

 • sprzątanie pomieszczeń biurowych i korytarzy,
 • wycieranie kurzu, odkurzanie mebli tapicerowanych i wykładzin, a w przypadku zabrudzenia ich czyszczenie,
 • mycie i dezynfekowanie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach, tj. mebli, lamp biurowych,  wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi, itp. środkami myjąco – konserwującymi,
 • utrzymanie czystości w toaletach – mycie i czyszczenie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek drzwi, pojemników na mydło i papier, itp.
 • sprzątanie sanitariatów dwa razy dziennie – raz w południe i raz w godzinach uzgodnionych na realizację sprzątania w całym biurze - do godziny 7:00 lub po godzinie 17:00,
 • dezynfekcja klamek, poręczy i innych powierzchni mogących mieć wpływ na przenoszenie alergenów oraz wirusów – co najmniej raz dziennie,
 • opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,
 • opróżnianie niszczarek,
 • czyszczenie wycieraczek wewnątrz budynku,
 • uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC,
 • pranie wykładzin wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku,
 • mycie okien wg potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku – okna balkonowe, zwykłe jedno i dwuskrzydłowe

Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z gabarytami okien.

 

Usługi sprzątania mają być wykonywane we wszystkie dni robocze (5 dni w tygodniu), w godzinach pracy Zamawiającego, tj 7:00 -17:00. Niedozwolona jest realizacja usług w godzinach nocnych.

Sprzątanie niektórych pomieszczeń odbywać się będzie tylko w obecności pracowników Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia Usług w przypadku zmiany organizacji czasu pracy Zamawiającego, jak również możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej podlegającej usłudze sprzątania spowodowanej ograniczeniami wprowadzonymi w związku z możliwością pracy zdalnej pracowników - informując o tym Wykonawcę na dwa dni wcześniej.

W przypadku zwiększenia powierzchni podlegającej sprzątaniu (np. powrót pracowników z pracy zdalnej), Zamawiający powiadomi Wykonawcę dzień wcześniej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia:

al. Jerozolimskie - 02.11.2020 do 22.11.2021, tj do 266 dni roboczych

ul. Nowogrodzka - 02.11.2020 do 15.06.2021, tj do 158 dni roboczych

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik poniżej)

 

Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające doświadczenie w zakresie usług sprzątania.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.Oferta powinna być przesłana na adres anna.wasowska@rf.gov.pl, do dnia  14.10.2020r.

2.   Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail: anna.wasowska@rf.gov.pl.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Metadane

Data publikacji : 07.10.2020
Data modyfikacji : 13.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska

Opcje strony

do góry