Rzecznik Finansowy

Wsparcie do przeprowadzenia postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rzecznik Finansowy poszukuje osoby/osób do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w ramach wsparcia czynności Zespołu Logistyczno- Administracyjnego.

 

Adres biura:

Rzecznik Finansowy

Ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

Poszukiwana osoba będzie odpowiedzialna za:

 1. przygotowanie SWZ wraz z załącznikami na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego,
 2. opracowanie ogłoszenia o zamówieniu,
 3. publikacja ogłoszenia w BZP, publikacja SWZ na stronie prowadzonego postępowania,
 4. odpowiadanie na pytania do SWZ,
 5. przygotowywanie i publikowanie treści ewentualnych zmian do SWZ oraz innych dokumentów niezbędnych w toku prowadzonego postępowania,
 6. dokonanie czynności otwarcia złożonych ofert, przeprowadzenia badania i oceny ofert, przygotowania pism dotyczących uzupełnień i wyjaśnień treści ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,
 7. ustalenia ostatecznej treści umowy i przygotowania jej do podpisania przez strony umowy,
 8. w przypadku konieczności unieważnienia postępowania – przygotowania pisma o unieważnieniu postępowania i zamieszczenia zgodnie z wymaganiami ustawy,
 9. sporządzenia protokołu postępowania,
 10. przekazania ogłoszenia o wyniku postępowania/udzieleniu zamówienia.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook);
 • odpowiedzialność, terminowość i zaangażowanie w realizację zadań;
 • m.in. 3 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne od strony Zamawiającego;
 • praktyczna znajomość platformy e-zamówienia oraz Marketplanet;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych.

 

Dodatkowymi atutami wykonawcy będą:

 • znajomość systemu EZD
 • doświadczenie w pracy w jednostkach państwowych

 

Praca będzie świadczona  na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wykonawca w formularzu zgłoszeniowym określa proponowaną cenę brutto za świadczenie usługi.

 

Data rozpoczęcia pracy: w najbliższym możliwym terminie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celem analizy zgłoszenia i nawiązania współpracy;
 • życiorys (CV)

 

Termin składania dokumentów:

28.02.2023 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@rf.gov.pl lub osobiście pod adresem:

Biuro Rzecznika Finansowego 

Ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa

W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-Oferta wsparcie ZLA”

 

Kryteria wyboru: Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Wybór wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem spełnienia określonych wymagań oraz dodatkowych atutów. Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie.

 

Inne: Otrzymanie przez Biuro Rzecznika oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

 

Metadane

Data publikacji : 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry