Rzecznik Finansowy

Wsparcie pracowników Zespołu Prawnego i Zespołu Obsługi Klienta w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rzecznik Finansowy poszukuje osoby wspierającej czynności pracowników Zespołu Prawnego i Zespołu Obsługi Klienta w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego na okres
3 miesięcy.

Adres Biura:

Rzecznik Finansowy

Ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

Poszukiwana osoba będzie odpowiedzialna za  dokonywanie czynności wyszukiwawczych, analitycznych i sprawozdawczych związanych z aktualnym orzecznictwem sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, organów administracji publicznej, sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz podejmowania działań zmierzających do pozyskania wiedzy w zakresie zapadłych orzeczeń.

Wymagania niezbędne:

 1. wykonywanie zawodu adwokata albo radcy prawnego;
 2. umiejętność obsługi komputera oraz dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook);
 3. odpowiedzialność, terminowość i zaangażowanie w realizację zadań;
 4. minimum roczne doświadczenie w zakresie analizowania orzecznictwa sądów pod kątem produktów bankowych i kapitałowych;
 5. prowadzenie działalności gospodarczej;
 6. znajomość przepisów:

 

 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 187
  z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.).;
 • Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 246 z późn. zm.).;
 • Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2245).;
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 z późn. zm.).;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.).;
 • Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn.zm.);
 • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070 z późn. zm.).;
 • Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. poz. 1488
  z późn. zm.);
 • stosowne instytucje z zakresu rynku bankowo-kapitałowego uregulowane
  w kodeksie cywilnym, oraz kodeksie postępowania cywilnego;
 • poglądy doktryny prawnej;
 • branżowe wytyczne regulatorskie i dobre praktyki (tzw. „soft law”);
 • bieżące orzecznictwo krajowe i UE;

 

 1. dostępność w godzinach pracy Biura Rzecznika Finansowego (poniedziałek-piątek, godziny 7:00- 17:00).

 Dodatkowymi atutami wykonawcy będą:

 • znajomość systemu EZD,
 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych związanych z ochroną konsumenta.

 

Zleceniobiorca udokumentuje własne doświadczenie w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych oraz złoży stosowne oświadczenie o braku konfliktu interesów, a w razie jego zaistnienia lub potencjalnego zaistnienia – przedłoży wdrożoną procedurę zarządzania konfliktem interesów.

 

Zleceniobiorca nie może być podmiotem rynku finansowego w rozumieniu ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.

Praca będzie świadczona  na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Wykonawca w formularzu zgłoszeniowym określa proponowaną cenę netto i brutto za
1 godzinę świadczenia usług.

Data rozpoczęcia świadczenia usług: w najbliższym możliwym terminie.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celem analizy zgłoszenia i nawiązania współpracy;
 • życiorys (CV).

 

Termin składania dokumentów: 15.03.2023 r. do godziny 12:00.

 Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@rf.gov.pl lub osobiście pod adresem:

Biuro Rzecznika Finansowego 

Ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa

W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-Oferta wsparcie WBK”

Kryteria wyboru: Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Wybór wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem spełnienia określonych wymagań oraz dodatkowych atutów. Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie i znajomość wskazanych przepisów.

Inne: Otrzymanie przez Biuro Rzecznika oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry