Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/zamowienia/zakupy/20617,Obsluga-Biura-Rzecznika-Finansowego-w-zakresie-drobnych-prac-gospodarczych-napra.html
15.07.2024, 18:55

Obsługa Biura Rzecznika Finansowego w zakresie drobnych prac gospodarczych, naprawczych, konserwacyjnych i montażowych

Obsługa Biura Rzecznika Finansowego w zakresie drobnych prac gospodarczych, naprawczych, konserwacyjnych i montażowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rzecznik Finansowy poszukuje Wykonawcy do realizacji usługi polegającej na sukcesywnej obsłudze Biura Rzecznika Finansowego w zakresie drobnych prac gospodarczych, naprawczych, konserwacyjnych i montażowych niezbędnych w ramach zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania biura.

Adres biura:

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

Poszukiwany Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację następujących prac:

 a) montaż i demontaż mebli i innych akcesoriów/ urządzeń zakupionych przez Biuro Rzecznika Finansowego,

b) wykonywanie bieżących drobnych napraw i konserwacji, w tym wymagających uprawnień wskazanych w niezbędnych wymaganiach,

c) realizację innych zadań o podobnym charakterze,

 

Wymagania niezbędne:

  • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze;
  • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia elektryczne) .

Usługa będzie świadczona  na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wykonawca w formularzu zgłoszeniowym określa proponowaną wartość netto oraz cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi. Cena brutto stanowi wartość netto powiększoną o podatek VAT naliczony wg obowiązującej w dniu składania oferty stawki.

Termin realizacji usługi: od 18.03.2024 r do 30.06.2027 r.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celem analizy zgłoszenia i nawiązania współpracy;
  • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień elektrycznych, przy czym Zamawiający wymaga by Wykonawca nie później niż przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu do wglądu oryginały uprawnień.

Termin składania dokumentów:

08.03.2024 r. do godz. 10.00

 

Sposób składania ofert:

Oferty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia@rf.gov.pl lub osobiście pod adresem:

Biuro Rzecznika Finansowego 

ul. Nowogrodzka 47A

00 - 695 Warszawa

W tytule e-maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-Oferta prace gospodarcze, naprawcze, konserwacyjne i montażowe”

 

Kryteria wyboru: Wybór wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem spełnienia określonych powyżej wymagań oraz najkorzystniejszej cenowo oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Inne: Otrzymanie przez Biuro Rzecznika oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty – na każdym jego etapie i bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2024
Data modyfikacji : 04.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony