Rzecznik Finansowy

Szacunek wartości świadczenia usług przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego oraz doradztwa z zakresu zamówień publicznych

Warszawa, 10.03.2023 r.

 

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia prosimy o szacunek wartości świadczenia usług przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego oraz doradztwa z zakresu zamówień publicznych.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa;

NIP 525-15-66-173

 

Szacowanie wartości jest prowadzone zgodnie z art. 36 i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego, regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) (dalej: "ustawa Pzp").

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Zamówienie podstawowe

 

 1. bieżące świadczenie usług przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako pełnomocnik Zamawiającego, w ten sposób że Zamawiający w ramach przedmiotu Umowy przewiduje zlecić Wykonawcy przeprowadzenie 10 postępowań, w tym:

 

  1. 2 postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
  2. 8 postępowań o wartości od 130 tys zł do wysokości progów unijnych;
 • w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

 

Wykonawca będzie dokonywał oceny prawnej oraz współtworzył materiały opracowane i przekazywane przez Zamawiającego, pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie:

 

 1. proponowanej procedury lub trybu postępowania,
 2. warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków,
 3. opisu przedmiotu zamówienia,
 4. informacji o wyliczeniu wartości zamówienia,
 5. wysokości wadium,
 6. proponowanego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia,
 7. przygotowanej analizy potrzeb i wymagań.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje  kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie porad i konsultacji, bieżącą i stałą współpracę przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, doradztwo w zakresie regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych na rzecz komisji przetargowej, udział w pracy komisji przetargowej oraz sporządzanie w powierzonym zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, umów, innych dokumentów, informacji i pism.

 

Zamawiający oczekuje udzielania porad i konsultacji w formie telefonicznej oraz elektronicznej, odbywanie okresowych spotkań w formie zdalnej lub w siedzibie Wykonawcy, bądź Zamawiającego.

 

O formie i miejscu spotkania każdorazowo decyduje Zamawiający, informując o tym Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem z tym zastrzeżeniem że spotkania przeprowadzane w formie stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego, bądź Wykonawcy) będą organizowane nie częściej niż 5 razy w miesiącu.

 

 1. doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych dotyczących m.in. interpretacji przepisów z zakresu Pzp oraz procedur związanych z przeprowadzaniem zamówień do 130 tys. zł  oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą  w ilości maksymalnie 360 godzin w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

 

Zamawiający oczekuje udzielania porad i konsultacji w formie telefonicznej oraz elektronicznej, sporządzania opinii i ekspertyz na zlecenie Zamawiającego, odbywanie okresowych spotkań w formie zdalnej lub w siedzibie Wykonawcy, bądź Zamawiającego.

 

O formie i miejscu spotkania każdorazowo decyduje Zamawiający, informując o tym Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem z tym zastrzeżeniem że spotkania przeprowadzane w formie stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego, bądź Wykonawcy) będą organizowane nie częściej niż 5 razy w miesiącu.

 

 1. Zamówienie opcjonalne

 

 1. bieżące świadczenie usług przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako pełnomocnik Zamawiającego, w ten sposób że Zamawiający w ramach przedmiotu Umowy przewiduje zlecić Wykonawcy przeprowadzenie 5 postępowań, w tym:

 

  1. 1 postępowanie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
  2. 4 postępowania o wartości od 130 tys zł do wysokości progów unijnych;

                          -   możliwość realizacji usługi o dodatkowy okres 12 miesięcy

 

Wykonawca będzie dokonywał oceny prawnej oraz współtworzył materiały opracowane i przekazywane przez Zamawiającego, pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie:

 

 1. proponowanej procedury lub trybu postępowania,
 2. warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków,
 3. opisu przedmiotu zamówienia,
 4. informacji o wyliczeniu wartości zamówienia,
 5. wysokości wadium,
 6. proponowanego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia,
 7. przygotowanej analizy potrzeb i wymagań.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje  kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie porad i konsultacji, bieżącą i stałą współpracę przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia, doradztwo w zakresie regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych na rzecz komisji przetargowej, udział w pracy komisji przetargowej oraz sporządzanie w powierzonym zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, umów, innych dokumentów, informacji i pism.

 

Zamawiający oczekuje udzielania porad i konsultacji w formie telefonicznej oraz elektronicznej, odbywanie okresowych spotkań w formie zdalnej lub w siedzibie Wykonawcy, bądź Zamawiającego.

 

O formie i miejscu spotkania każdorazowo decyduje Zamawiający, informując o tym Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem z tym zastrzeżeniem że spotkania przeprowadzane w formie stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego, bądź Wykonawcy) będą organizowane nie częściej niż 5 razy w miesiącu.

 

 1. doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych dotyczących m.in. interpretacji przepisów z zakresu Pzp oraz procedur związanych z przeprowadzaniem zamówień do 130 tys. zł  oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą  w ilości maksymalnie 180 godzin w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

 

Zamawiający oczekuje udzielania porad i konsultacji w formie telefonicznej oraz elektronicznej, sporządzania opinii i ekspertyz na zlecenie Zamawiającego, odbywanie okresowych spotkań w formie zdalnej lub w siedzibie Wykonawcy, bądź Zamawiającego.

 

O formie i miejscu spotkania każdorazowo decyduje Zamawiający, informując o tym Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem z tym zastrzeżeniem że spotkania przeprowadzane w formie stacjonarnej (w siedzibie Zamawiającego, bądź Wykonawcy) będą organizowane nie częściej niż 5 razy w miesiącu.

 

 

 

 1. Postępowania, o których mowa w ust. 1a) i 1b) pkt 1 powyżej będą prowadzone w sposób kompleksowy od  przygotowania do zawarcia umowy lub prawomocnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności w ramach realizowanych usług, Wykonawca zobowiązuje się do:

 

  1. Zweryfikowania po względem zgodności z ustawą Pzp opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego,
  2. Określenia, wspólnie z Zamawiającym kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych postanowień umowy / wzoru umowy,
  3. Przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  4. Opracowania ogłoszenia o zamówieniu,
  5. Przesłania ogłoszenia do publikacji i zamieszczenia go zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp, w tym publikacji postępowania na platformie zakupowej (której ewentualne koszty ponosi Wykonawca),
  6.  
  7. Sporządzania niezbędnych wyjaśnień, zawiadomień, oświadczeń, informacji oraz innych pism niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący,
  8. Prowadzenia korespondencji dotyczącej postępowania,
  9. Dokonania czynności otwarcia złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,
  10. Ustalenia ostatecznej treści umowy w sprawie zamówienia publicznego i przygotowania jej do podpisania przez strony umowy,
  11. W przypadku konieczności unieważnienia postępowania – przygotowania pisma o unieważnieniu postępowania i opublikowaniu go zgodnie z wymaganiami ustawy,
  12. Sporządzenie protokołu postępowania,
  13. Przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem.

 

 

 1. Usługa, o której mowa w ust. 1 pkt 1a) i 1b) powyżej odpowiada zakresowi pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca realizując zamówienie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będzie występował w postępowaniach jako pełnomocnik Zamawiającego. Tym samym zadaniem Zamawiającego będzie wykonanie poza obsługą prawną wszelkich czynności administracyjnych, technicznych, biurowych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania. Wykonawca zapewnia również w cenie oferty platformę zakupową lub zobowiązuje się korzystać z rozwiązań ogólnodostępnych i bezpłatnych (koszt platformy, prowadzenia strony itp. będzie leżał po stronie Wykonawcy).

 

 1. Podczas realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

 

  1. ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym wymaganych właściwą realizacją zamówienia, kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych;
  2. realizacji zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia;
  3. działania z dochowaniem należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 1. Termin realizacji

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (zamówienie podstawowe) z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy (zamówienie opcjonalne).

 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia.

 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia przez zatrudnionych pracowników oraz osób współpracujących z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania zamówienia.

 

Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych i finansowych wobec swoich pracowników i osób współpracujących z nim, przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za przekazanie otrzymanych od Zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

Do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca powinien wyznaczyć co najmniej 5 osobowy zespół posiadający odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu kluczowych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, a także niezbędne uprawnienia.

 

 1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Pani Ewelina Pepel pod adresem email:

e.pepel@rf.gov.pl

 

oraz

 

Pani Magdalena Strzałkowska pod adresem e-mail:

m.strzalkowska@rf.gov.pl

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT SZACUNKOWYCH

 

Oferty szacunkowe proszę składać do dnia 16.03.2023 r. do godziny 12.00 na adres mailowy:

 

przetargi@rf.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 10.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF

Opcje strony

do góry