Rzecznik Finansowy

https://bip.rf.gov.pl/rf/zamowienia/zapytania/17894,Szacunek-wartosci-swiadczenia-uslug-modernizacji-oraz-zaprojektowania-i-uruchomi.html
19.07.2024, 16:16

Szacunek wartości świadczenia usług modernizacji oraz zaprojektowania i uruchomienia stron internetowych

Warszawa, 28.03.2023 r.

 

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia, prosimy o szacunek wartości świadczenia usługi:

 

 1. modernizacji strony internetowej Rzecznika Finansowego;
 2. zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej z elementami portalu edukacyjnego Akademii Rzecznika Finansowego;
 3. zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej dla Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego;

 

(dalej zwane łącznie i każdy z osobna „serwisem” lub „stroną internetową”).

oraz

 • przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu zarządzania treścią na stronach, o których mowa w lit. a)  - c) powyżej;
 • dostosowanie stron internetowych do standardów WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 82) (dalej: „ustawa o dostępności cyfrowej”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Podstawę stanowić będzie Załącznik nr 1 do ww. Ustawy. Na stronie internetowej powinna być umieszczona deklaracja o zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa;

NIP 525-15-66-173

 

Szacowanie wartości jest prowadzone zgodnie z art. 36 i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego, regulowanego ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) (dalej: "ustawa Pzp").

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Ad. lit. a) - w zakresie modernizacji strony internetowej Rzecznika Finansowego

 

 1. modernizacja strony internetowej Rzecznika Finansowego opartej na systemie CMS Wordpress spełniającej poniższe wymagania:

 

 1. Wprowadzenie zakładek strony internetowej na bazie obecnych (rf.gov.pl);
 2. Opracowanie graficzne strony internetowej, która musi posiadać szatę graficzną; dostosowaną do systemu identyfikacji wizualnej Rzecznika Finansowego;
 3. Wdrożenie poprawek graficznych i użytkowych;
 4. Konieczność zachowania obecnych na stronie internetowej treści.

 

Ad. lit. b) – w zakresie zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej z elementami portalu edukacyjnego Akademii Rzecznika Finansowego

 

 1. zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej opartej na systemie CMS z domeną www zawierającej elementy portalu edukacyjnego typu LMS (akademia.rf.gov.pl), spełniającej poniższe wymagania:

 

 1. Wprowadzenie wskazanych zakładek strony internetowej, w następujący sposób:
   • Strona główna
   • Zakładka/podstrona „AKTUALNOŚCI”
   • Zakładka/podstrona „O AKADEMII”
   • Zakładka/podstrona „EDUKACJA”, zawierająca następujące elementy: ”WYKŁADY”, „MATERIAŁY”, „TESTY”
   • Zakładka/podstrona „DLA UCZELNI”
   • Zakładka/podstrona „FAQ”
   • Zakładka/podstrona „KONTAKT
 2. Opracowanie graficzne strony internetowej, w szczególności portal edukacyjny (zakładka/podstrona „EDUKACJA”) musi posiadać szatę graficzną dostosowaną do systemu identyfikacji wizualnej Rzecznika Finansowego;
 3. Zarządzanie treścią musi odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej;
 4. Kodowanie polskich znaków na stronie internetowej musi odbywać się wg. Standardu UTF-8;
 5. Każda treść powinna zawierać metkę informacyjną zawierającą: datę i godzinę utworzenia artykułu oraz autora artykułu. Wprowadzający powinien ustalać datę i godzinę obowiązywania i zakończenia obowiązywania informacji;
 6. Strona internetowa powinna zostać wyposażona w mechanizm automatycznej archiwizacji dokumentów z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Administrator powinien mieć możliwość swobodnej decyzji dotyczącej przedłużenia czasu publikacji i automatycznej archiwizacji;
 7. Strona internetowa powinna być responsywna tj. samoczynnie dostosowywać się do rozdzielczości urządzenia na jakim jest wyświetlana;
 8. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML takich jak nagłówki czy listy wypunktowane;
 9. Strona internetowa musi umożliwiać odtwarzanie zdjęć oraz elementów multimedialnych (audio, video), zamieszczonych na portalu youtube/vimeo, a także tworzenie struktury materiałów edukacyjnych w postaci mini-kursów analogicznie do rozwiązań dostępnych na platformach typu MOOC;
 10. Strona internetowa musi posiadać mechanizm umożliwiający wyświetlanie informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych;
 11. Mapa strony internetowej powinna być tworzona automatycznie;
 12. Strona internetowa musi być wyświetlana w głównych przeglądarkach internetowych, w szczególności: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Brave, Edge, Safari, Vivaldi oraz dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych;
 13. Strona internetowa powinna zawierać wyszukiwarkę umożliwiającą użytkownikowi przeszukanie serwisu (wyszukiwanie proste, wyszukiwanie zaawansowane);
 14. Strona internetowa powinna posiadać wbudowane zabezpieczenia, w tym odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań, stosować wyrażenia regularne w formularzach, stosować bezpieczne połączenia oparte o protokół SSL, w tym obsługiwać certyfikat Wildcard, odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych;
 15. Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami;
 16. Panel administratora musi posiadać moduł statystyk, m.in. liczbę odsłon;
 17. Serwis musi umożliwiać tworzenie nowych kategorii (struktury hierarchicznej treści);
 18. Serwis musi umożliwiać tworzenie nieograniczonej liczby nowych użytkowników oraz przypisywanie im wybranej funkcji administracyjnych, jak również edycji określonych części strony internetowej;
 19. Zmiany dokonywane na stronie muszą być widoczne natychmiast po zapisaniu lub uprzednim zdefiniowaniu w dacie publikacji;
 20. Narzędzia administracyjne muszą dawać możliwość dalszej rozbudowy serwisu po zakończeniu prac wdrożeniowych;
 21. Instalacja niezbędnych do obsługi modułów funkcjonalnych i komponentów. Zamawiający wymaga, aby moduły były widoczne na jednej lub kilku podstronach. Minimalny zakres podstron został wskazany w pkt 1) powyżej;
 22. Administrator strony powinien mieć możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania zawartości określonej w pkt 21) powyżej;
 23. Edytor artykułów typu WYSIWYG wraz z możliwością przełączenia na kod HTML, obejmujący następujące funkcjonalności:
 • Komponent edytora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolnym, indeks górny, punktowanie, numeracja, rozmiar czcionki, kolor czcionki, wyróżnienie, kolor tła, opcja: zmniejsz, zwiększ wcięcie,
 • Wstaw: obraz, film, dźwięk, tabela, hiperłącze, galeria,
 • Narzędzie tabel,
 • Automatyczne wstawianie znacznika – czytaj dalej,
 • Opcje edycji tekstu – kopiuj, wklej, wytnij, wklej jako tekst, zaznacz wszystko,
 • Tworzenie tzw. Opisu treści, zakotwiczenie linków,
 • Opcje wyrównania tekstu,
 • Opcja: pisownia i gramatyka,
 • Możliwość konstruowania ankiet,
 • Możliwość wyświetlania aktualności z innych witryn.
 1. Wymagania funkcjonalne:
 • budowa modułowa – możliwość dodawania nowych funkcjonalności (modułów) bez całościowej przebudowy portalu;
 • możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/lub zdjęcia;
 • możliwość publikacji załączników w postaci plików doc, xls, ppt, rtf, odt oraz innych plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, rar, 7z, mkv, mp4 opatrzonych odpowiednimi ikonkami oraz innych plików dowolnego formatu opatrzonych właściwą dla nich ikonką;
 • mechanizm umożliwiający widok w panelu administracyjnym pełnej listy artykułów w wybranym dziale, możliwość blokowania artykułów;
 • możliwość tworzenia wstępów do artykułów w postaci tekstu i/ lub zdjęcia i możliwość swobodnego definiowania, w których częściach serwisu mają pojawiać się wstępy, a w których całe artykuły;
 • mechanizm odnotowujący aktualną oraz sumaryczną liczbę użytkowników strony internetowej w czasie rzeczywistym;

 

Ad. lit. c) – w zakresie zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej dla Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego

 

Stworzenie strony internetowej poświęconej Wydziałowi Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony internetowej w całości jako utworu, w tym wyłącznego i bezterminowego prawa do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do każdego z utworów stanowiących elementy strony internetowej oraz dostarczenie Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej go do korzystania z systemu zarządzania treścią (otwartoźródłowy CMS).

 

Prawo (własności) do strony internetowej, jej kodu źródłowego, znajdujących się na niej rozwiązań (np. zaprojektowanego układu strony wg pomysłu Rzecznika Finansowego), zamieszczonych na niej treści, elementów graficznych, plików wszelakiego rodzaju powinno pozostać w domenie Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy powinien zachować pełne prawo do modyfikacji rozwiązań i układu strony, usuwania i dodawania na niej wszystkich treści czy plików, a także zmian technologicznych strony (np. dodawanie i usuwania funkcjonalności). Rzecznik Finansowy powinien być też właścicielem praw do publikowanych na stronie opracowań, dokumentów czy innych dzieł stworzonych przez Rzecznika Finansowego.

 

Nowa strona internetowa Rzecznika Finansowego ma spełniać funkcje: informacyjną, edukacyjną, promocyjną i komunikacyjną.

 

Poniżej prezentujemy wymagania i oczekiwania względem strony internetowej.

 1. Wymagania niefunkcjonalne:

 

 1. stworzenie kreatywnego projektu strony internetowej, przejrzystego, czytelnego i intuicyjnego w nawigacji, posiadającego layout zgodny z nowoczesnymi (obecnymi) trendami web-designingu z uwzględnieniem specyfiki Zamawiającego stworzonej w oparciu o system zarządzania treścią (otwartoźródłowy CMS);
 2. strona internetowa i system zarządzania treścią powinny zostać zabezpieczone przed włamaniami, działalnością wirusów i botów, a także dostępem osób nieupoważnionych, w ten sposób że:
  • panel administratora powinien zostać zabezpieczony hasłem, a możliwość nadania administratorom różnych uprawnień do zarządzania treścią, dodatkowo poprzez uwierzytelnienie MFA;
  • system logowania powinien blokować adresy IP i użytkownika na określony czas i po określonej ilości nieudanych prób logowania (konfigurowane przez Zamawiającego);
  • system logowania powinien zabezpieczać stronę internetową przed słownikowymi atakami na hasło, czyli blokować adres IP dodając go do czarnej listy adresów IP zarządzanej przez administratora po 15 nieudanych próbach logowania administratora pod rząd. Informacja o blokadzie powinna zostać wysłana mailowo do administratora głównego (adres wewnętrzny pracownika Biura Rzecznika Finansowego);
 3. wprowadzenie do 30 podstron treści przesłanych przez Zamawiającego Wykonawcy w formie tekstowej;
 4. strona internetowa ma zostać zakodowana zgodnie ze standardami HTML5.0, strona w walidatorze W3C nie powinna mieć żadnych błędów HTML i CSS;
 5. strona internetowa ma zostać zakodowana tak, aby była zgodna z przeglądarkami Google Chrome, Mozilla Firefox. Microsoft Edge, Opera, Safari w wersjach wydanych w ostatnim kwartale przed zamówieniem stworzenia strony internetowej;
 6. strona internetowa powinna być responsywna tj. samoczynnie dostosowywać się do rozdzielczości urządzenia na jakim jest wyświetlana (RWD, szerokość ekranu od 360 do 3840 pikseli);
 7. strona internetowa powinna być zakodowana zgodnie z zasadami SEO wspierającymi pozycjonowanie w wyszukiwarkach, a w szczególności poprzez poprawne stosowanie tagów i atrybutów HTML, meta tagów, mapę strony oraz konfiguracji meta robot i robot.txt.
 8. strona internetowa nie powinna zawierać żadnych znanych elementów blokujących indeksowanie i pogarszających pozycjonowanie w wyszukiwarkach;
 9. strona internetowa powinna umożliwiać administratorowi wizualizację ilości wejść, rejestracji kliknięć, czasu spędzonego w danych zakładkach, głębokość przewijania strony, analiza formularzy itp.;  
 10. strona internetowa powinna posiadać mechanizm obsługi błędów;
 11. strona internetowa powinna zostać zainstalowana na wskazanym przez Zamawiającego serwerze hostingowym;
 12. strona internetowa powinna korzystać tylko z otwartoźródłowych wtyczek, motywów i innego oprogramowania;
 13. strona internetowa powinna umożliwiać funkcjonalność chatbota z funkcją obsługi live oraz funkcją działania offline i trybem udzielania automatycznych odpowiedzi na określone pytania i zagadnienia (wraz z klauzulą o nie przesyłaniu wrażliwych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 14. strona internetowa powinna posiadać formularz online umożlwiający zainteresowanemu złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania pozasądowego zgodnie z wymogami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) (dalej: „ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów”) (usługa na hostingu Biura Rzecznika Finansowego);
 15. poza formularzem kontaktowym, o którym mowa w pkt 13) oraz panelem klienta, o którym mowa w lit. b) ust. 4), strona internetowa powinna posiadać zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego narzędzia służące do kontaktu  (narzędzie do zamawiania kontaktu, przystosowanie do obsługi live chat);
 16. dane z formularzy powinny być obsługiwane w ramach własnego hostingu i przesyłane bezpośrednio na adresy e-mail Rzecznika Finansowego;
 17. strona internetowa powinna posiadać pełnotekstową wyszukiwarkę treści działającą po słowach kluczowych znajdowanych w tytule i w treści (w tym Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wprowadzenia nawigacji okruszkowej);
 18. narzędzia do obsługi strony internetowej muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami;
 19. wszystkie wpisy na stronie internetowej przed ich publikacją mają mieć funkcję “zapisz jako szkic/draft” z możliwością akceptacji przez innego administratora;
 20. wpisy zamieszczone na stronie internetowej powinny mieć możliwość ustalenia automatycznej daty i godziny publikacji oraz edycji daty już opublikowanego wpisu;
 21. wszelkie zmiany w treści wpisów na stronie internetowej powinny zapisywane w postaci historii zmian z możliwości przywrócenia poprzednich wersji wpisu (każda zmiana powinna posiadać dodatkowe dane audytowe takie jak data oraz nazwa użytkownika, który dokonał zmiany) i powinny być widoczne dla administratora;
 22. strona internetowa powinna umożliwiać zamieszczanie linków do pobrania określonych treści np. artykułu, w postaci pdf;
 23. strona internetowa powinna umożliwiać publikację załączników w dowolnych formatach: pliki MS Office, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar,
 24. strona internetowa powinna zawierać stopkę, która dostępna będzie na każdej stronie/podstronie (zgodnie z wykazem opisanym w lit. b poniżej);
 25. serwer strony internetowej powinien znajdować się w Polsce;
 26. strona internetowa powinna spełniać wymogi art. 9 oraz art. 12 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 1.  Wymagania funkcjonalne:

Zamawiający przedstawia proponowaną strukturę strony internetowej, uwzględniającą dodatkowe informacje:

 1. Strona główna:
 • slogan/hasło promujące,
 • sekcja najnowszych aktualności;
 • adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na której publikowany jest wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (zgodnie z art. 9 ust 2 Ustawy);
 1. Zakładka/podstrona „AKTUALNOŚCI”:
 • chronologiczna lista dodawanych wpisów,
 • możliwość podpięcia galerii zdjęć i wstawienia elementów graficznych oraz plików multimedialnych,
 • nieograniczona ilość wpisów i dodawanych kategorii;
 1. Zakładka/podstrona „O POSTĘPOWANIU POZASĄDOWYM”:
 • treści opisowe,
 • galeria zdjęć mediatorów, wraz z notkami biograficznymi;
 1. Zakładka/podstrona „DLA KLIENTA”:
 • wzory dokumentów,
 • informacje na temat przebiegu postępowania,
 • inne informacje;
 1. Zakładka/podstrona „DLA PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO”:
 • informacje o regulacjach prawnych dotyczących podmiotów rynku finansowego,
 • informacje na temat przebiegu postępowania pozasądowego w sprawie rozwiązywania sporów między klientem, a podmiotem rynku finansowego;
 • inne informacje;
 1. Zakładka/podstrona „SPRAWOZDANIA”:
 • sprawozdania z działalności (dodawane w postaci hiperłącza z możliwością pobrania pliku)
 1. Zakładka/podstrona „FAQ”:
 • wybrane FAQ (skopiowanie treści, kompatybilność z wtyczkami WordPress) ze strony głównej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/faq-2/
 1. Zakładka/podstrona „KONTAKT”:
 • dane adresowe (podpięcie mapy dojazdu z Open Maps na licencji opensource),
 • formularz kontaktowy, w którym wiadomości przesyłane przez klientów z formularza kontaktowego powinny zapisywać się w panelu administratora do późniejszego wglądu oraz powinny być wysyłane na wskazany adres e-mail,

 

Formularz musi być przygotowany na własnym silniku Wykonawcy lub na otwarto źródłowym oprogramowaniu. Usługa formularza musi być w pełni obsługiwana przez rozwiązanie Wykonawcy, Zamawiający zapewnia wyłącznie serwer SMTP do przekazywania wiadomości. Nie jest dozwolone wykorzystanie usługi formularzy w trybie SaaS (Software as a Service) np. Microsoft Forms lub gogle Forms. Cały proces musi pozostać na hostingu. Formularz kontaktowy powinien być zabezpieczony przed spamem CAPTCHA, który nie wymaga zbierania ani przekazywania jakichkolwiek danych w ciasteczkach.

 

 1. Zakładka/podstrona „KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”.

Narzędzia administracyjne muszą dawać możliwość dalszej rozbudowy serwisu po zakończeniu prac wdrożeniowych, w szczególności strona internetowa powinna zapewniać dodawanie i usuwanie zakładek oraz podstron w przyszłości. Każda zakładka powinna mieć możliwość dodania podstrony lub jej usunięcia.

Zamawiający przedstawia Wykonawcy do wglądu aktualną wersję strony internetowej:

http://rf.gov.pl/polubowne/.

 

 

 1. Wykonawca powinien zapewnić opiekę techniczną nad stroną internetową na okres wsparcia (supportu) wynoszący 24 miesiące.

 

 1. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania kreatywnych projektów/wizualizacji. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do uwag i wskazówek Zamawiającego, aż do momentu wyboru finalnej wersji projektu graficznego strony.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość testowania strony internetowej pod jej kątem dostępności oraz uruchomienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia poprawek. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia zewnętrznego audytu spełnienia wymagań WCAG.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania legalności kodu źródłowego strony, o której mowa w lit. b) i c) i prawa do jego używania.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pełnego opisu technicznego zbudowanego serwisu wraz z pełną dokumentacją techniczną zastosowanych rozwiązań, wtyczek, programów, skryptów i modułów;

 

 1. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do strony internetowej, bezterminowo, na zasadzie wyłączności.

 

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się udzielać wsparcia technicznego dla administratora portalu w okresie gwarancyjnym, polegająca na udzieleniu administratorowi pomocy w zakresie konfiguracji i poprawnej pracy z systemami CMS. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania powstałych w okresie gwarancyjnym usterek w terminie 24 godzin roboczych od chwili przekazania informacji o usterce przez Zamawiającego, natomiast w przypadku jeżeli usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 24 godziny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie usunięcia usterki.

 

 

 1. Termin realizacji

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 60 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

 

Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do realizacji zamówienia.

 

 

W ofercie należy podać wynagrodzenie za zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1 – 8 powyżej, wynagrodzenie za udzielenie Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji za wykonany przedmiot zamówienia, oraz wynagrodzenie abonamentowe za okres 24 miesięcy za utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym Zamawiającego.

 

 1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dodatkowych informacji udziela:

Pan Michał Ożóg pod adresem e-mail:

m.ozog@rf.gov.pl

- w zakresie stron internetowych, o których mowa w lit. a) i b);

Pan Paweł Rokosz pod adresem e-mail:

p.rokosz@rf.gov.pl

- w zakresie strony internetowej, o której mowa w lit. c);

Pani Ewelina Pepel pod adresem e-mail:

e.pepel@rf.gov.pl

- w zakresie informacji o charakterze prawnym lub operacyjnym dot. przedmiotu zamówienia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT SZACUNKOWYCH

 

Oferty szacunkowe proszę składać do dnia 12.04.2023 r. do godziny 12.00 na adres mailowy:

przetargi@rf.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 28.03.2023
Data modyfikacji : 03.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki WAF
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony