Rzecznik Finansowy

Szacowanie wartości świadczenia usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Rzecznika Finansowego oraz członków ich rodzin

Warszawa,  dnia 1.02. 2024 r.

 

W związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia prosimy o wstępny szacunek kosztów dotyczący świadczenia specjalistycznych usług medycznych dla pracowników Biura Rzecznika Finansowego i ich rodzin/partnerów oraz usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników lub kandydatów do pracy skierowanych na badania wstępne.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

  1. świadczenie specjalistycznych usług medycznych dla pracowników Biura Rzecznika Finansowego i ich rodzin/partnerów.
  2. świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Biura Rzecznika Finansowego lub kandydatów do pracy skierowanych na badania wstępne

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.

  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Przewidywany okres realizacji zamówienia to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia realizacji zamówienia na tych samych warunkach  na podstawie jednostronnego oświadczenia woli  Zamawiającego, o maksymalnie 12 miesięcy.

 

 

 

  1.       SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT SZACUNKOWYCH

 

Formularz oferty składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez przekazanie ich na adres e-mail: przetargi@rf.gov.pl

 

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Termin dostarczenia ofert szacunkowych upływa w dniu: 8.02.2024 roku

 

Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.

 

Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Piekarz  (adres e-mail: a.piekarz@rf.gov.pl).

Metadane

Data publikacji : 01.02.2024
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry