Rzecznik Finansowy

Zasady wnoszenia skarg i wniosków na działalność RF i BRF

Skargi i wnioski

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę lub wniosek. Złożenie skargi lub wniosku jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest skargą, czy wnioskiem, decyduje treść żądania, a nie jego forma.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Rzecznika Finansowego lub pracowników Biura Rzecznika Finansowego, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Przedmiotem wniosku może być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji Biura Rzecznika Finansowego, wzmocnienie praworządności, zapobieganie nadużyciom, lepsze zaspakajanie potrzeb obywateli .

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: 

Biuro Rzecznika Finansowego

ul Nowogrodzka 47A

00-695 Warszawa

  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@rf.gov.pl
  • poprzez ePUAP
  • faksem pod nr (22) 333-73-29
  • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Finansowego.

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Finansowego.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 08:00-18:00

W każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 – 17:00 obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Rzecznik Finansowy lub osoba przez niego wyznaczona. Wnioski o spotkanie z Rzecznikiem lub osobą przez niego wyznaczoną, w celu rezerwacji terminu, należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej ePUAPU bądź osobiście.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane. Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile ich nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

We wnioskach i skargach można zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji publicznej.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – Działu VIII k.p.a. oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Skargi dotyczące czynności podejmowanych przez Rzecznika Finansowego w toku postępowań interwencyjnych lub mediacyjnych lub stanowisk zajmowanych przez Rzecznika lub podmioty rynku finansowego w tych postępowaniach podlegają załatwieniu w ramach tych postępowań.

Do koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rzecznika Finansowego wyznaczony jest Zespół ds. Administracji z Wydziału Administracyjno-Finansowego Biura Rzecznika Finansowego.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura Rzecznika Finansowego nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pozostałym zakresie siedziba Biura Rzecznika Finansowego jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze złożeniem skargi lub wniosku jest Rzecznik Finansowy, ul Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W Biurze Rzecznika Finansowego wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Rzecznika Finansowych za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: iod@rf.gov.pl
  • platformy ePUAP
  • pisemnie na wskazany powyżej adres korespondencyjny Biura Rzecznika Finansowego.

Dane nie są przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Biura Rzecznika Finansowego na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe zawarte w rozpatrywanych skargach lub wnioskach. Dokumentacja, w której się znajdują, stanowi bowiem materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe. Jeżeli Rzecznik Finansowy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku i przekaże je organowi właściwemu, dokumentacja będzie przechowywana przez minimum 5 lat.

Każdej osobie wnoszącej skargę lub wniosek do Rzecznika Finansowego przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w ocenie skarżącego lub wnioskodawcy, przetwarzanie jego danych osobowych przez Rzecznika Finansowego narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nieprzekazanie danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub skargi.

Metadane

Data publikacji : 30.08.2019
Data modyfikacji : 25.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Czarnocki
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Czarnocki

Opcje strony

do góry